Výchozí formulace nabídky společnosti AGRS, a.s.

Zajištění ekonomické stability klientů a partnerů na základě dohodnuté a vzájemně výhodné spolupráce s využitím nástrojů a individuálních možností společenského, marketingového, reklamního a obchodního potenciálu sportu a jeho zázemí.

Pro naplnění obsahu této citace je na naší straně dostatek předpokladů. Široká škála nástrojů a možností pro zajištění dohodnutých parametrů spolupráce je doplněna nabídkou služeb v rámci existujících možností i současné poptávky v této oblasti. Pro dosažení očekávaného efektu nabízíme našim partnerům i klientům nejen odpovědné konzultační i realizační zázemí, ale také odpovědnost, korektnost a diskrétnost. V tomto, také ekonomicky výrazně aktivním prostředí, pro Vás vytvoříme předpoklady k posílení Vaší stability. Je to reálné proto, že právě toto prostředí poskytuje dostatek prostoru pro uplatnění nápadů, invence i zajímavých možností. Předkládáme tak k využití věrohodné, akceschopné i současnému stavu poptávky odpovídající zázemí, s vysokou schopností posoudit, navrhnout, připravit i realizovat.

Společnost AGRS a.s. navíc disponuje jistým kontaktním zázemím, které je možné v rámci dohodnuté spolupráce otevřít. Stejně tak společně posoudíme možnost identifikace reálných zdrojů financování z veřejných fondů ČR i strukturálních fondů EU, které mohou být dosažitelné.

Sport a jeho zázemí se již dávno staly součástí ekonomického prostoru současného světa. Ten, kdo tento fakt pochopil a variabilita tohoto prostředí se stala předmětem jeho trvalého zájmu, netratí. Navíc nadčasově posiluje vlastní dlouhodobá aktiva.

Společnost AGRS a.s. disponuje řadou vlastních / exkluzivních / námětů, spojení a v konkurenčním prostředí využitelných prostředků podporujících obvyklé postupy při řešení smluvně dohodnutých aktivit.

Zastupování klubů, sportovců, vstup do sportovních soutěží, turnajů, vrcholných jednorázových akcí mezinárodního i národního charakteru, atd.

Jedná se o převzetí záruk v níže uvedeném přehledu dohodnuté spolupráce, stejně jako o kompletní přípravu záměru / akce / s individuální orientací dle zájmu klienta / klientů /. Dominantní zásadou společnosti v rámci dohodnuté spolupráce je kromě ekonomického zajištění / efektu / vytvoření, případně zprostředkování dlouhodobé koncepce vzájemné výhodnosti zúčastněných stran.

Přehled základních úkonů:

 • posouzení návrhu, záměru, projektu, akce
 • návrh odpovídající strategie, smluvního vztahu
 • podíl na převzetí části organizačního / technického / zázemí
 • podíl na financování / převzetí /
 • zajištění sponzorů, klientů, obchodní partnerů
 • předložení jednorázového, případně dlouhodobého modelu spolupráce dle zadání
 • převzetí sportovní akce, případně definovaného podílu
 • příprava sportovně – společenských aktivit
 • technické a ekonomické zabezpečení aktivit, akcí
 • mediální propagace v rámci dohodnutých či připravených možností
 • vytvoření zázemí pro V.I.P.
 • související struktura
 • dohodnuté úkony

Výhodou spojení sportu a podnikatelských aktivit je vysoce účinné paměťové spojení v linii nabízející subjekt – produkt – zákazník, navíc kreativní možnost aplikace. Nezbytnou zásadou výhodnosti spolupráce je nastavení takových parametrů, které v maximální míře reflektují požadavky, možnosti i potřeby smluvního partnera. Pro dosažení multiplikačního efektu je třeba posoudit požadavky klienta ve vztahu k možnostem individuální aktivity. Předložený model je výchozí předlohou pro uzavření smluvního vztahu.

Přehled využitelných možností aplikace – jakých předností využíváme:

 • znalost prostředí vrcholového sportu
 • kontaktní zázemí v rámci sportovních organizačních struktur
 • vstup do řady vrcholných sportovních událostí
 • možné využití osobnostních práv sportovců v rámci marketingových a prezentačních aktivit
 • vytvoření modelu marketingového produktu s využitím uvedených možností – obchodní akce, veletrh, výstava, výročí firmy, významná firemní událost, apod.
 • vytvoření unikátního modelu pro spolupráci s obchodními partnery – firemní akce s partnery
 • identifikace vhodných podmínek spojení se sportovním zázemím
 • posouzení možností nabídky v definovaných obchodních aktivitách s využitím potenciálu sportovního zázemí
 • vstup do aktivit, na kterých se společnost podílí, využití doprovodných propagačních a mediálních možností
 • vytvoření komplexní strategie se zaměřením na efektivitu spojení se „sportovním potenciálem “ dle individuální orientace klienta
 • vytvoření předlohy nabídkového modelu dle hodnotících kritérií v rámci dohodnutého časového období (nástroje, garance, ekonomika, náklady, systém průběžného hodnocení, korekce)

Společnost AGRS trvale monitoruje trendy současné poptávky, a proto je součástí její strategie spolupráce na přípravě a realizaci projektů s výše uvedeným zaměřením. Vzhledem k náročnosti komplexu příprav záměru, složitosti vyhledání zdrojů financování v závislosti na možnostech i požadavcích klienta, vytváříme komunikační vztah pro možnou spolupráci se sponzory, případně investory. Individuální jedinečnost i využitelné možnosti budou vždy předmětem konkrétního posouzení. Tento segment poptávky, tedy současně naší nabídky, bude podroben objektivnímu posouzení takových strategických partnerů, kteří mohou být zárukou ekonomické prosperity projektu i zajišťovaného konkrétního partnera / spoluinvestora /.

Nabízíme svoje služby partnerům z oblasti veřejné správy a samosprávy / města, obce / stejně jako privátním, případně při jejich spojení. Zde jsme připraveni navrhnout takové modely, které budou odpovídat požadovanému záměru zejména ve vztahu k financování.

Společnost AGRS trvale monitoruje trendy současné poptávky, a proto je součástí její strategie spolupráce na přípravě a realizaci projektů s výše uvedeným zaměřením. Vzhledem k náročnosti komplexu příprav záměru, složitosti vyhledání zdrojů financování v závislosti na možnostech i požadavcích klienta, vytváříme komunikační vztah pro možnou spolupráci se sponzory, případně investory. Individuální jedinečnost i využitelné možnosti budou vždy předmětem konkrétního posouzení. Tento segment poptávky, tedy současně naší nabídky, bude podroben objektivnímu posouzení takových strategických partnerů, kteří mohou být zárukou ekonomické prosperity projektu i zajišťovaného konkrétního partnera / spoluinvestora /.

Nabízíme svoje služby partnerům z oblasti veřejné správy a samosprávy / města, obce / stejně jako privátním, případně při jejich spojení. Zde jsme připraveni navrhnout takové modely, které budou odpovídat požadovanému záměru zejména ve vztahu k financování.

PROCES PRŮBĚHU ŘEŠENÍ DOTACÍ

1. SCHŮZKA

2. PLÁNOVÁNÍ

3. VYTVÁŘENÍ

4. SOUHRN

5. ZAŽÁDÁNÍ

NAŠE NABÍDKA

Dovolte, abychom Vám nabídli k posouzení následující nabídku. Je skutečností, že zájmem vlastníka, či manažera každého subjektu je ekonomická prosperita. Mezi nástroje, které jsou součástí jejího zajištění patří aktivní prezentace. Možností je řada, hledání toho nejlepšího modelu by mělo být stěžejním a trvalým zájmem vedení každé společnosti. Jedním z nejúčinnějších nástrojů marketingové i reklamní strategie se ukazuje spojení se sportem a jeho zázemím. Důvodem je zejména nepřeberná škála možností, nabízející řadu alternativ, i jejich kombinací. Další důležitým kritériem je skutečnost, že sport sám o sobě nabízí celou řadu využitelných podnikatelských příležitostí. Jeho prostředí poskytuje řadu využitelných kontaktů i informací, může být i významným podpůrným a lobbingovým doplňkem (aktivní lobbing zakázek).

Oprávnění naší nabídky vychází z následujících faktů:

 • znalost prostředí vrcholového sportu
 • možnost vstupu a využití vrcholných sportovních událostí
 • možnost uplatnění znalostí mediálního trhu
 • možnosti spolupráce v definovaných obchodních aktivitách s využitím potenciálu sportovního zázemí
 • vstup do obchodních projektů a aktivit, které společnost AGRS je schopna ovlivnit

Co je naší nabídkou:

 • vytvoření individuálního modelu marketingového produktu dle zájmového zadání klienta
 • vytvoření unikátního modelu pro posílení pozice a spolupráce ve vazbě na obchodní partnery, jako například firemní akce s partnery a využití sportovního zázemí
 • vytvoření komplexní strategie se zaměřením na efektivitu spojení se „sportovním potenciálem “ dle individuálního zadání a orientace klienta
 • vytvoření předlohy nabídkového modelu dle hodnotících kritérií v rámci dohodnutého časového období

O čem jsme připraveni dále jednat:

 • konkrétní zájmové oblasti Vaší společnosti
 • využitelné veřejnoprávní fondy – domácí, EU, EHP
 • individuální možnosti využití exkluzivního kontaktního zázemí

Jak bude naše komunikace vypadat konkrétně:

 • představíte nám Vaši odbornou orientaci
 • seznámíte nás s konkrétními zájmy – vytvoření, či posílení pozice, získání kontaktu, možnosti zajištění zakázek, apod.
 • společně posoudíme naše možnosti
 • navrhneme opatření, řešení
 • nabídneme účelná spojení s využitím sportovního zázemí
 • nabídneme Vám naše kontakty
 • budeme posilovat Vaši obchodní strategii
 • nabídneme Vám účast na sportovních akcích – VIP servis, kontaktní akce
 • nabídneme korektní smluvní vztah

Pokud se ztotožníte se skutečností, že prostředí sportu má opravdu široký potenciál možného využití, nemýlíte se. Odpověď na tuto nabídku je naším závazkem a také Vaší příležitostí.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přívozní 1054/2,
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 220 560 686
Email: agrs@agrs.cz
Web: agrs.cz